Latviešu  English

Asociācija

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) ir neatkarīga profesionāla korporācija, kas dibināta 1994.gadā saskaņā ar likumu “Par zvērinātiem revidentiem”. Organizāciju dibināja 75 zvērināti revidenti, bet pirmsākumi Latvijā meklējami jau 1938.gada 12.jūlijā, kad Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma un Valsts Prezidents izsludināja “Likumu par zvērinātiem revidentiem”. LZRA ir vienīgā profesionālā organizācija Latvijā, kas apvieno visus zvērinātos revidentus un zvērinātu revidentu komercsabiedrības.

Asociācijas kā neatkarīgas Latvijas zvērinātu revidentu profesionālās korporācijas mērķis ir īstenot zvērinātu revidentu profesionālo pašpārvaldi, lai veicinātu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, radošo spēju izkopšanu un pieredzes apgūšanu, kā arī rūpētos par savas profesijas prestižu un tiesisko aizsardzību. Asociācijas darbība ir vērsta uz Revīzijas pakalpojumu likumā noteikto uzdevumu izpildi:

 • nodrošināt profesionālo standartu un ētikas normu, kā arī citu uz profesiju attiecināmo regulējošo normatīvo aktu ievērošanas un biedru profesionālās darbības uzraudzību;
 • pārstāvēt savu biedru intereses un aizstāvēt tās, organizēt zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, kā arī lemt par sertifikāta izsniegšanu zvērinātam revidentam un licences izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai;
 • kārtot Zvērinātu revidentu reģistru un Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru;
 • izskatīt zvērinātu revidentu un klientu strīdus pēc strīdā iesaistītās puses pieprasījuma;
 • organizēt zvērinātu revidentu profesionālo apmācību un kvalifikācijas celšanu;
 • izstrādāt un iesniegt likumdošanas orgāniem rekomendācijas grāmatvedības standartu un revīziju jautājumos;
 • nodrošināt zvērinātu revidentu darbības kvalitātes kontroli.

Lai izpildītu augstāk minētos uzdevumus un mērķus, LZRA ir izveidojusi pastāvīgi darbojošās komitejas:

 • Eksaminācijas – organizē zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenus;
 • Ētikas – zvērinātu revidentu profesionālās ētikas normu izstrādāšana, zvērinātu revidentu profesionālās ētikas normu pārkāpumu izskatīšana disciplinārā procesa ietvaros;
 • Izglītības – organizē zvērinātu revidentu kvalifikācijas paaugstināšanu un pieredzes apgūšanu;
 • Kvalitātes – veic kvalitātes kontroles uzraudzību pār zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām. Izskata zvērinātu revidentu disciplinārlietas.
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas normatīvo aktu uzraudzības komiteja - nodrošina normatīvo aktu prasību NILLTPFN un sankciju ievērošanas jomā izpildi un pareizu un veinveidīgu piemērošanu zvērinātu revidentu praksēs.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija