Latviešu  English

LZRA pārstāvju dalība Saeimas, Finanšu ministrijas, Kontroles dienesta un citu ārējo institūciju rīkotajos pasākumos

 

 

Datums Institūcijas nosaukums Pasākuma tēma LZRA pārstāvji Īsa informācija par pasākumu
03.10.2016. Finanšu ministrijas NAGP departaments Par priekšlikumiem MK noteikumu
Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" grozījumiem
Ieva Liepiņa, Kristīne Potapoviča, Iveta Vimba, Anita Mihejeva Apspriesta LZRA vēstule par ierosinātajām izmaiņām MK noteikumos Nr.775. Panākta vienošanās, ka FM pamatā atbalsta LZRA vēstulē izvirzītos priekšlikumus.
04.10.2016. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija Par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" Sandra Vilcāne Pārstāvēts LZRA viedoklis.
04.10.2016. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Par pārstāvju deleģēšanu MONEYVAL 5.kārtas vērtēšanas procesa nodrošināšanai Rainers Vilāns Saņemta informācija, kāda LZRA kopā ar citām nefinanšu institūcijām ir jāsagatavo līdz 13.oktobrim.
06.10.2016. Valsts kase Pārrunas ar Valsts kases vadību par pašvaldību revīziju jautājumiem Sandra Vilcāne, Ingrīda Latimira, Anita Mihejeva

Valsts kases pārvaldniece G.Medne tikšanās laikā vērsa LZRA vadības uzmanību uz izmaiņām, kas revidentiem ir jāņem vērā pašvaldību revīzijās par 2016. gadu:

  • pārskatu konsolidācijā tiek izslēgts "mazākuma princips";
  • pašvaldībām ir būtiski jāuzlabo salīdzināšanās un gadu inventarizāciju bloks;
  • revīzijās ir jāpievērš uzmanība, lai visi īpašumi būtu atzīti uzskaitē.
Sarunas laikā puses apsprieda arī tēmas, kas saistītas ar iekšējās kontroles uzlabošanu un par novembrī gaidāmo apaļā galda diskusiju ar Valsts kontroli.
10.10.2016. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Nefinanšu institūciju vienotās prezentācijas gatavošana MONEYVAL 5.kārtas vērtēšanas procesam Anita Mihejeva Apspriests prezentācijas ietvars kopā ar VID, Zvērinātu advokātu padomi, Zvērinātu notāru padomi.
12.10.2016. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” Sandra Vilcāne

Likumprojekta 2. lasījums, atsevišķu normu precizēšana.

Vairāk informācijas šeit.

 
14.10.2016. Valsts ieņēmumu dienests (K.Ābola, D.Baškeviča, I.Dombrovska un Exigen Services pārstāve Z.Gorovaja (jaunā EDS izstrādātāja))

Tikšanās mērķis: pārrunāt gada pārskatu (GP) atvasinājumu iesniegšanas EDS praktiskos aspektus, tostarp strukturēta pielikuma sastādīšanas un akceptēšanas procesuālo kārtību

Ieva Liepiņa, Benita Kudore, Kristīne Potapoviča, Iveta Vimba, Anita Mihejeva

LZRA pārstāvji izteica bažas VID pārstāvjiem par jauno EDS, kas šobrīd ir izstrādes stadijā:

  1. par tās atbilstību Komerclikumam, GP likumam u.c. normatīviem;
  2. par revidenta praktisko iespēju pārbaudīt klientu gada pārskatus EDS;
  3. par papildus darbu, kuru klienti ieguldīs, lai aizpildītu GP pielikumus.

Tika pārrunāti praktiskie jautājumi - kā revidenti saņems klientu GP, kā varēs iesaistīt palīgus GP pārbaudēs, kāds skaitīsies GP iesniegšanas datums VID utt.

Tika vērsta VID uzmanība uz to, ka tiek radīta pilnīgi cita, ļoti grūti pielietojama GP forma. Savukārt VID norādīja, ka darbs pie EDS pielāgošanas GP nodošanai un to akceptēšanai no zvērinātu revidentu puses tiks turpināts un projektu plāno pabeigt 11.11.2016. LZRA var iesniegt savu piedāvājumu sadaļai, kurā revidents veiks GP apstiprinājumu. Līdz 11.11.2016. (projekta pabeigšanai) VID pārstāvji solīja LZRA iepazīstināt ar GP iesniegšanas testa variantu.

20.10.2016. Finanšu ministrija Par Saeimas sēdē 2.lasījumā atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"" Sandra Vilcāne, Kaspars Rutkis, RKP priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs Nepieciešamo grozījumu izstrāde likumā “Par zvērinātiem revidentiem”, lai ieviestu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijas.
02.11.2016. Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija Komisijas sēde Sandra Vilcāne, Ingrīda Latimira, Jānis Mežiels Pārrunāti jautājumi par Latvijas Republikas 2015. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem, piedaloties Valsts kontroles, Finanšu, Tieslietu un Vides ministrijas, Lielvārdes novada domes, Latvijas Pašvaldību savienības un LZRA pārstāvjiem.
04.11.2016. Tieslietu ministrija Sanāksme par Maksātnespējas likuma grozījumiem Kaspars Rutkis Tieslietu ministrijas un ieinteresēto nevalstisko sektoru pārstāvošo organizāciju kopīga sanāksme, lai precizētu un saskaņotu nevalstiskā sektora pārstāvju priekšlikumus plānotajam tiesiskās aizsardzības procesa regulējumam un citus nepieciešamos priekšlikumus.
08.11.2016. Saeimas Juridiskā komisija Likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izskatīšana pirms iesniegšanas Saeimā Kaspars Rutkis  
08.11.2016. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Moneyval priekšnovērtēšanas seminārs Kaspars Rutkis Nefinanšu sektora prezentācija (vada VID pārstāvis) Latvijas NILL/TF novēršanas un apkarošanas sistēmas sākotnējā novērtējuma ietvaros
11.11.2016. Valsts kontrole Valsts kontroles, Valsts kases, LZRA, FM un VID apaļā galda diskusija par pašvaldību revīziju jautājumiem Sandra Vilcāne, Ingrīda Latimira, Anita Mihejeva, zvērināti revidenti, kuri veic pašvaldību 2016. gada pārskatu revīzijas Diskusijā pārrunātie jautājumi:

1. Finanšu revīzijas "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” pašvaldību gada pārskatu daļas būtiskākie konstatējumi

2. Valsts kontroles sadarbība ar zvērinātiem revidentiem

3. Par skaidras naudas darījumiem pašvaldībās

4. Grāmatvedības uzskaitē uzrādīto savstarpējo darījumu un bilances posteņu atlikumu starp pašvaldībām, to iestādēm un valsts iestādēm salīdzināšana Valsts kases e-pārskatu sistēmā

5. Gada slēguma inventarizāciju veikšana, tajā skaitā grāmatvedības datu salīdzināšana ar valsts reģistru datiem

6. Zemes īpašumu uzskaitīšana 2010.gada 1.novembra kadastrālajās vērtībās

7. Atbilstošu nolietojuma normu piemērošana ēkām un būvēm

8. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu (ja tiek piemērota izmaksu metode) novērtēšana gada beigās

11.11.2016. Latvijas Darba devēju konfederācija Diskusija par administratīvā sloga mazināšanu, kas ir saistīts ar uzņēmumu finanšu pārskatu iesniegšanu dažādās institūcijās un plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 775 Jānis Mežiels Izskatīts arī jautājums par grozījumu nepieciešamību MK noteikumos Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” saistībā ar starpperioda bilances iesniegšanu.
28.11.2016. KNAB Par KNAB priekšlikumu izslēgt likumprojektā "Publisko iepirkumu likums" iekļauto normu, kas paredzētu, ka pasūtītāji iepirkuma līgumus par ZR sniegtajiem revīzijas pakalpojumiem var slēgt, nepiemērojot iepirkuma procedūras, ja paredzamā līgumcena ir līdz 135 000 EUR Sandra Vilcāne, Anita Mihejeva, juriste Inga Krūmiņa Panākta vienošanās, ka, ja revīzijas pakalpojums tiek sniegts par gada pārskata revīzijām (pārbaudēm) un revīzijas pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro, tad šādiem līgumiem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras.
28.11.2016. Finanšu ministrija Sanāksme par FM izstrādāto MK noteikumu "Darba organizācijas, resursu plānošanas, dokumentu pārvaldības, reģistru un lietu veidošanas prasības zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām" projektu un LZRA paustajiem iebildumiem Sandra Vilcāne, Jānis Mežiels, Anita Mihejeva, juriste Inga Krūmiņa Pārrunāti LZRA priekšlikumi, tiks turpināts darbs pie MK noteikumu uzlabošanas.
29.11.2016. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija Par likumprojektu "Publisko iepirkumu likums" Sandra Vilcāne, juriste Inga Krūmiņa

Atbalstīta LZRA un KNAB 28.11.2016. tikšanās laikā panāktā vienošanās un priekšlikums papildināt 9. panta divdesmit pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) veic iepirkumu par zvērināta revidenta sniegtiem revīzijas pakalpojumiem par gada pārskata revīzijām (pārbaudēm).”
07.12.2016. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde Par 3. lasījumā iesniegtajiem likumprojektiem “Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”” un “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” Sandra Vilcāne, juriste Inga Krūmiņa Komisija apstiprināja abus likumprojektus un tie tiks nodoti apstiprināšanai Saeimas sēdē 15. decembrī. Abi likumprojekti stāsies spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.
07.12.2016. Finanšu ministrija Tikšanās, lai pārrunātu  plānotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, kā arī par spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.399  “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu” Sandra Vilcāne, Ieva Liepiņa, Sandra Dzerele, Inga Lipšāne, Anita Mihejeva Informāciju par tikšanos skatīt šeit.

 


 

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija