Latviešu  English

Kā kļūt par zvērinātu revidentu

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija ir vienīgā organizācija, kurai ir tiesības organizēt zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, kā arī lemt par sertifikāta izsniegšanu zvērinātam revidentam un licences izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai. Lai kļūtu par zvērinātu revidentu, pretendentam jāatbilst visām Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktajām prasībām. Pieteikties zvērinātu revidentu kvalifikācijas iegūšanai var, aizpildot "Nolikumā par trīs gadu pieredzes revīzijas darbā iegūšanas un atzīšanas kārtību" un "Zvērinātu revidentu sertificēšanas nolikumā" norādītos dokumentus un iesniedzot tos Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā.
Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošana notiek par maksu. Pretendents līdz eksāmenu sesijas sākumam samaksā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteikto dalībmaksu. Lēmumu par dalībmaksas apmēru un maksāšanas kārtību pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valde pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju. Par maksājumiem, kas saistīti ar kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu, varat noskaidrot Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā.

Informācija par ārzemēs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas prasībām zvērināta revidenta reglamentētā profesijā

 

Zvērinātu revidentu eksaminācija

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma un “Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikuma” prasībām. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenos pārbauda, vai pretendentiem ir pietiekams teorētisko zināšanu līmenis, kā arī spējas izmantot šīs zināšanas praksē, lai varētu pietiekami kvalitatīvi, ievērojot likumus un Latvijā atzītos starptautiskos revīzijas standartus, veikt profesionālo darbību.

Zvērinātu revidentu pretendentiem ir sekmīgi jānokārto pieci kvalifikācijas eksāmeni:

 • 2017. gadā aktualizētās kvalifikācijas eksāmenu programmas skatīt šeit

Kvalifikācijas eksāmenu komisijas

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu komisiju izveido Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, par šīs komisijas locekļiem pieaicinot zvērinātus revidentus, valsts akreditētu augstskolu pasniedzējus un citus ekspertus eksāmenu priekšmetu jomā.

Revīzijas eksāmena komisijas sastāvs: Tiesību eksāmena komisijas sastāvs: Nodokļu un nodevu eksāmena komisijas sastāvs:
 • Roberts Ikaunieks - priekšsēdētājs
 • Inga Lipšāne
 • Nata Lasmane
 • Zaiga Pekša - priekšsēdētāja
 • Sniedze Šreibere
 • Vita Tanasi
 • Viktorija Usoviča - priekšsēdētāja
 • Daiga Zēna-Zēmane
 • Olga Kuzmiča
Biznesa vadības eksāmena komisijas sastāvs: Grāmatvedības eksāmena komisijas sastāvs: Zvērinātu revidentu eksāmenu grafiks 2022.gadam:
 • Jānis Mežiels - priekšsēdētājs
 • Inguna Staša - priekšsēdētāja vietniece
 • Rasma Alsiņa - sekretāre
 • Ingura Doble - priekšsēdētāja
 • Viktorija Usoviča
 • Ieva Liepiņa
 • Ingrīda Pētersone
 • Grāmatvedība - 6. augusts
 • Revīzija - 3. septembris
 • Tiesības - 24. septembris
 • Nodokļi un nodevas - 15. oktobris
 • Biznesa vadība - 5. novembris

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija